VIDEO SESI TEMURAMAH

MAJLIS KONVOKESYEN UTM ke-66

Hari Pertama

Sesi ke 4 & 5  : 21 Nov 2022

Hari Kedua

Sesi ke 6 & 7   : 22 Nov 2022

Hari Ketiga

Sesi ke 8 & 9  : 23 Nov 2022

Hari Keempat

Sesi ke 1 & 2  : 24 Nov 2022

Hari Terakhir

Sesi ke 3   : 25 Nov 2022