+607-553 0365 odvcai@utm.my

Khairani Ibrahim

Deputy Registrar

Tel. No: +603 2180 5183

Email: khairani@utm.my

Suriyani Yusoff

Senior Admin Assistant

Tel. No: +603 2180 5201

Email: suriyani.kl@utm.my

Kazira Abdul Rashid

 Assistant Secretary

Tel. No: +603 2180 5184

Email: kazira.kl@utm.my

Yuhanis Yusof

Admin Assistant

Tel. No: +603 2180 5186

Email: yuhanis.kl@utm.my